ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

1. การเข้าถึงและใช้บริการเว็บไซต์ https://privatesale.bnk48.com/ (“เว็บไซต์”) บริษัท อินดิเพนเด้นท์ อาร์ทิสท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ iAM (“บริษัทฯ”) ถือว่า ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ตรวจสอบและยืนยันรายละเอียดของข้อมูลต่าง ๆ ในการทำธุรกรรมบนเว็บไซต์อย่างถี่ถ้วน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Wallet Code หรือกระเป๋าโทเคนดิจิทัลที่จะรับโอน "BNK Governance Token" (“โทเคน”) โดยที่บริษัทฯ จะถือว่าผู้ใช้บริการได้ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบหรือดำเนินการใด ๆ ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดของข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมการโอนโทเคนอันเนื่องมาจากความผิดหรือความประมาทเลินเล่อในการตรวจสอบยืนยันข้อมูลของผู้ใช้บริการเอง

ทั้งนี้ โทเคนทั้งหมดมีจำนวนจำกัด ดังนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการซื้อโทเคนของแต่ละ Tier ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น และการซื้อโทเคนจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

2. ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัท อินดิเพนเด้นท์ อาร์ทิสท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ iAM (“บริษัทฯ”) เปิดเผยข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้เคยให้ไว้ และยินยอมให้ บริษัท ทาเลนท์ คอนเนคท์ จำกัด (“บริษัทในเครือของบริษัทฯ”) นำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการแสดงตัวตนของข้าพเจ้า รวมถึงการตรวจสอบกิจกรรมต่าง ๆ ของข้าพเจ้า เพื่อทราบข้อเท็จจริงประกอบการใช้บริการบนเว็บไซต์ของข้าพเจ้าในครั้งนี้ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นปัจจุบันและถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทในเครือของบริษัทฯ (ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ที่ iAM48 Official Application (ตามที่จะได้มีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว)) และเข้าใจวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิของข้าพเจ้าในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้วทุกประการ

3. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้อยู่ในบังคับและการตีความตามกฎหมายไทย ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือการใช้บริการนี้ ให้อยู่ในอำนาจการพิจารณาภายใต้เขตอำนาจศาลไทย

ในกรณีที่บริษัท อินดิเพนเด้นท์ อาร์ทิสท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ iAM (“บริษัทฯ”) หรือ บริษัท ทาเลนท์ คอนเนคท์ จำกัด (“บริษัทในเครือของบริษัทฯ”) ร้องขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม ผู้ใช้บริการตกลงจะจัดส่งข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานอื่นใด รวมถึงให้ความร่วมมือตามที่จำเป็นและสมควรตามที่บริษัทฯ หรือบริษัทในเครือของบริษัทฯ ร้องขอ เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เป็นต้น